Helings-ritueel Covid-19


Om een tegenkracht te kunnen inzetten voor alle angst voor en het (over)lijden aan Covid-19 zijn Margrete en ik met Odilia in overleg gegaan met de vraag of wij met ons ritueel van de hartverbinding iets zouden kunnen doen. Dit idee sprak haar zeer aan, en zij kwam met het volgende voorstel, gebaseerd op wat zij waarneemt aan emoties bij vele mensen op aarde: allereerst de angst, de angst om ziek te worden en vooral om te sterven. In haar beleving een zeer misplaatste angst, want vanuit de geestelijke wereld is het overlijden juist een verlossing van het lijden, een einde aan de zware opdracht die het leven op aarde eigenlijk is, en in wezen dus een heel feestelijk gebeuren! Vandaar ook dat bijna alle overlijdens door Covid-19 gebeuren aan mensen die toch al dicht bij de dood zijn, hetzij door hoge leeftijd, hetzij door andere ziekte aandoeningen. 
Als tweede thema noemde zij de eenzaamheid, het afgescheiden zijn van vrienden en familie; denk vooral aan de bejaarden die ineens in hun tehuis opgesloten zaten en geen bezoek mochten ontvangen. Maar ook de vele mensen die ieder contact vermijden, enerzijds uit angst voor besmetting, maar ook door overheidsmaatregelen.
De derde thema gaf Odilia mee stil te staan bij de mensen die fysiek aan Covid-19 lijden (of hebben geleden), met alle benauwdheid, beschadiging aan de longen en angst voor overlijden erbij.
Als vierde is het thema: de waarheid. Er zijn zoveel tegenstrijdige berichtgevingen, artsen en wetenschappers geven totaal andere informatie dan de politici, maar ook wetenschappers en beleidsmakers onderling verschillen van mening.
En dan als vijfde de benaming die algemeen gebezigd wordt: Corona. Corona is een totaal onschuldig, zelfs voor het lichaam noodzakelijke bacterie / virus die zo’n 20 jaar geleden is ontdekt. Het gemanipuleerde Covid-19 virus dat zoveel schade berokkent heeft zelf geen slechte intentie, het is waarschijnlijk wel met kwade bedoeling gecreëerd. Dit virus wordt de oorlog verklaard, als vijand beschreven. Dit virus is gewoon wat het is en doet zijn taak zoals het ‘m door mensen toedoen meegegeven is.
Odilia geeft aan dat de opzet van de makers van dit virus zeer kwade bedoelingen had, maar er heeft zich een Lichtwezen mee verbonden die er naar gestreefd heeft dit virus nauwelijks gezonde mensen te laten treffen (zie boven).
 
Iedere dinsdag komen we al vanaf het voorjaar met een vast groepje van 6, soms 7 als er een gast meekomt, om 10 uur ’s ochtends bijeen in het Westbroekpark om voor elk van deze Covid aspecten een hartverbinding te doen, en sluiten het ritueel af met een buiging voor “dat wat groter is dan wij, en voor alles wat we ervan niet weten, en voor alle lichtwezens die ermee verbonden zijn”.
 
In perioden dat we niet met zoveel bij elkaar mogen komen staan we in drietallen (in november zelfs in tweetallen) op enige afstand van elkaar zodanig dat we elkaar kunnen zien en volgen, zodat we de onderdelen van dit ritueel synchroon kunnen uitvoeren.
 
Volgens Odilia heeft dit in de wereld een enorm krachtige uitwerking, wat trouwens door onze reiswezens wordt beaamd, waarbij ze vertelden dat ze kunnen waarnemen dat er zich telkens heel veel wezens aan onze kring toevoegen.
 
Mochten er lezers zijn die onze kring willen komen versterken: van harte welkom! Dat kun je doen door je fysieke aanwezigheid, maar ook vanuit huis om je op dinsdag (bij voorkeur) van 10 tot 10.15 uur (ook bij voorkeur) op ons ritueel te richten, evt. in je eentje de hartverbinding te doen (met je linker hand op je hart, en je rechter hand gericht op de aarde, en er klank bij te maken)